Gruppbostad  LSS 9.9

 

Gruppbostad LSS 9:9

 

Entusia är en gruppbostad enligt LSS 9:9 med målet att skapa en trygg och anpassad miljö med hög omsorgsnivå och stödjande miljö för våra  boenden. Vi är dedikerade till att erbjuda individanpassad vård och omsorg för att främja självständighet och livskvalitet för varje individ.

I vår gruppbostad strävar vi efter att skapa ett hemliknande och inkluderande sammanhang där varje boende känner sig respekterad och delaktig i beslut som påverkar deras vardag. Vi värdesätter och främjar varje individs unika behov och strävar efter att skapa en meningsfull tillvaro genom personcentrerad omsorg.

Vår personal är välutbildad och engagerad för att möta de olika behoven hos våra boenden. Vi arbetar aktivt för att skapa en trygg och positiv atmosfär där varje individ uppmuntras att utvecklas och trivas. Genom ett samarbete med närstående och andra vårdgivare strävar vi efter att skapa en övergripande och samordnad vårdplan för att säkerställa det bästa stödet för varje individ.

Vi är dedikerade till att uppfylla kraven enligt LSS 9:9 och skapar en miljö där varje boende kan känna sig hemma och uppleva en hög livskvalitet.

 

Kontaktmannaskapet på boendet 

 

Att ha en kontaktperson på ett LSS-boende innebär att varje individ får en dedikerad och ansvarig person som är deras huvudkontakt inom verksamheten. Kontaktpersonen är till för att skapa en nära och förtroendefull relation med den boende och deras närmaste anhöriga.

Kontaktpersonens huvudansvar inkluderar att vara lyhörd för den boendes behov, önskemål och mål. De agerar som en förmedlare av information och stödjer den boende i vardagliga frågor. Kontaktpersonen är även ansvarig för att samordna och kommunicera med övrig personal och andra vårdgivare för att säkerställa en helhetssyn och kontinuitet i vården och omsorgen.

Genom en kontaktperson skapas en personcentrerad och individanpassad vård och omsorg där den boende och deras närmaste anhöriga har en central och aktiv roll i beslut och planering av den dagliga tillvaron på LSS-boendet.

Aktiviteter för dig

På vårt LSS-boende erbjuder vi en mångfald av individanpassade aktiviteter som främjar välbefinnande och delaktighet. Det inkluderar sociala evenemang, fritidsaktiviteter, och kreativa sysselsättningar som är anpassade efter varje boendes intressen och förmågor. Vårt mål är att skapa en meningsfull och stimulerande miljö där varje individ kan trivas och utvecklas. Vi främjar även samhällsengagemang och stödjer de boende att delta i aktiviteter utanför boendet för att skapa en varierad och berikande tillvaro.

Bemannat dygnet runt 

På vårt LSS-boende finns alltid personal tillgänglig dygnet runt för att säkerställa en trygg och stödjande miljö. Det innebär att de boende kan känna sig trygga och ha tillgång till omsorg och stöd när det behövs, oavsett tid på dygnet. Vår närvaro dygnet runt bidrar till att skapa en kontinuitet i omsorgen och möjliggör en snabb och adekvat respons på eventuella behov eller situationer.